ആസ്വദിച്ചുള്ള ജോലി [Lazy-Eng]

ആസ്വദിച്ചുള്ള ജോലി Aaswadichulla Joli | Author : Lazy-Eng   ഈ കഥ നടക്കുന്നത് 6 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. ഞാൻ പുതുതായി ഒരു ജോലി കിട്ടി മുംബൈക്ക് പോയ കാലം. അന്ന് അവിവാഹിതൻ ആയിരുന്നു. പുതിയ ആളുകളുമായി ഓഫീസിൽ പാരിചയം സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നതെ ഉള്ളു. അപ്പോഴാണ് എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടു ഒരു പെൺകുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്‌തതു. ശ്രുതി എന്ന നമ്മുടെ കഥ നായിക. ഓഫീസർ ആണ് വന്നു ശ്രുതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, “ഇതാണ് ഞാൻപറഞ്ഞ ആള്. മലയാളി […]

Continue reading