ടൈംമെഷീൻ 3 [KOchoonj]

ടൈംമെഷീൻ 3 Time Machine Part 3 | Author : By KOchoonj | Previous Part   കാർത്തിക് കണ്ണുകൾ തുറന്നു.. രണ്ടുദിവസായി ഒന്നുറങ്ങിയിട്ടു. എപ്പോഴും മനസു എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. ഒന്നു നടക്കാൻ പോകാനോ എല്ലാരോടും ഒന്നു സംസാരിക്കാനോ തോന്നുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് മനസിങ്ങനെ കൈമോശം വന്നത്.. തനിക്കെന്തുപറ്റി.. മനസിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ണടച്ചാൽ തെളിയുന്ന ഒരേയൊരു ഉത്തരം മാത്രം.. ജാനകിച്ചേച്ചി.. വായിച്ച ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും കണ്ട തുണ്ടുപടങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവമല്ല.. ഇതു തനിക്കു […]

Continue reading

ടൈംമെഷീൻ 2 [KOchoonj]

ഒരു വലിയ ക്ഷമാപണമാണ് ആദ്യം നടത്താനുള്ളത്.. കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പെഴുതിയ കഥയുടെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരാത്തതിനു.. ജോലിത്തിരക്കും ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെയാണ് കാരണം.. എഴുതാതിരുന്നു ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയോ എന്നു സംശയമുണ്ട്.. എഴുതിതുടങ്ങിയപ്പോ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെയല്ല കഥയിപ്പോ വരുന്നത്.. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.. ഞാൻ എഴുതിയ കഥകൾക്കെല്ലാം അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോര്ട് നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി.. ഇതു വായിക്കുമ്പോ എന്തുകുറവുതോന്നിയാലും പറയണം.. മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും.. പിന്നെ ആദ്യ പാർട് വായിക്കാത്തവർ അതുവായിച്ചിട്ടു ഇതു വായിക്കുക.. വീണ്ടും മാപ്പു…. ടൈംമെഷീൻ 2 Time Machine Part […]

Continue reading

ടൈംമെഷീൻ [KOchoonj]

ടൈംമെഷീൻ Timme Machine Author : By KOchoonj..   ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്… കണ്ട ചില സിനിമകളും മറ്റും പ്രജോതനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ… പിന്നെ എന്റെ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ഭാവനയും.. ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ്.. നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നെഴുതു.. യുക്തിയൊന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല.. വെറുതെ ഒരു പ്രാന്തിന് എഴുതിയതാണ്.. പേജ് വളരെ കുറവാണ്… ഉപ്പ് നോക്കാൻ പോലും ഇല്ല എന്നും അറിയാം.. ക്ഷമിക്കുക… ഇതുവരെ നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു ഒരുപാട് നന്ദി… സ്നേഹപൂർവ്വം കൊച്ചൂഞ്ഞു.. ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിതടഞ്ഞു […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 6 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 6 Mayipeeli Part 6 By KOchoonj | Previous Part {bn] km]W¡mÀ¡v… CSv Cu NT]psX AkhmW emPfm\v… Njnª emPw H^pbmXv tbm^m]vf Wn_ªSm]n^p¶p.. AsSms¡ CSn b^ni^n¨n«pt*m F¶v tImUn¨m FWn¡_n]nÃ.. hSyw b_ªm FjpSm³ Njn]p¶p*m]n^p¶nÃ.. F§sWt]m FjpSn]Sm\v.. AkhmWw F§sW BN\w F¶v knIm^n¨n«mt\m Njnª emPw FjpSn]Sv.. B ^oSn]n`vSs¶]m\v ss¢fmN-vhv FjpSn]n^n¡p¶Sv… CSv Wn§Ä F§sW hzoN^n¡pw F¶v FWn¡v Bl¦]p*v.. F´m]m`pw Sp_¶pb_]pN.. At^mINfm]n tSm¶n]m hmU^w […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 5 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 5 Mayipeeli Part 5 By KOchoonj | Previous Part   {bn] I¦pNÄ¡p Wfh-vNm^w… Cu H^p sI_n] NTs] H¯n^n Cãs¸«p fWh_nªp t{bmÕmiWw S¶ FÃmk^v¡pw H^m]n^wk«w Wµn.. ASv SpXÀ¶pw {bSo£n¨psNm*v Cu bmÀ«pw Wn§av¡v hfÀ¸n¡p¶p.. H^pbmXv Wµn… F¶v hz´w sNm¨qªp.. “” Fsâ tfmat½… H¶v tkPw FXp¡p.. knl¶n«p k]_p tfma½¡p knan¡p¶p..”” DÅn Wn¶pÅ tXmfn¨sâ lÐw tfma½ AXp¡a]n tN«p.. “”k^pkmXm sI¡m… bnX¡msS… […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 4 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 4 Mayipeeli Part 4 By KOchoonj | Previous Part       k`n] H^p £fmb\t¯mXpNqXn]m\v Mm³ Cu bmÀXv SpX§p¶Sv.. kas^t]s_ Smfhn¨p.. thm_n… Nm^\§Ä b`Sm\v… hf]fnÃm¯Spw F§sW fpt¶m«p sNm*ptbmN\w F¶ hwl]kpw fWÊn hµ^ve§av sSan]m¯Spw FÃmfm\v B Nm^\§Ä… F§tWm FjpSn]Sm\v… Cãs¸Xptfm F¶_n]nÃ.. knfÀlW§Ä SoÀ¨]m]pw b_]pN…. ko*pw fm¸v… knlm`fm] BNmlknSmW¯n I{µ³ Ssâ bq^v\^qb¯n hpµ^n]m] eqfn]nt`¡v N®pwW«n^n¡pN]m\v… NqsX N®pNÄ In½n¡m\n¨p H^pbmXv […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 3 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 3 Mayipeeli Part 3 By KOchoonj | Previous Part sk]n`nsâ NmYnWyw hz]w Gäpkm§n S§apsX Nojn tIt¡_p¶kÀ¡p S\`m]n In_NpNÄtbms` S§apsX lnO^§Ä kn^n¨p Wn^Wn^]m]n Wn¡p¶ S\Âf^§Ä¡p WXpkn`qsX AkÄ H^p tUkSs] tbms` WX¶p Wo§n.. Wm\tfm tbXnt]m Nan]mXp¶ fpOt¯msX S` Np¼n«p tNmtaKv NkmX¯nt`¡p WX¶pWo§p¶ ^mVnN]psX fWhv CSpks^ A_n]m¯ AWpeqSn WpNÀ¶v HjpNn WX¡pN]m\v.. ftWmi^fm]v Znssh³ sI]vS Wo`Wn_¯n`pÅ fnXn]pw tXm¸pw A\nªp WnSwdw ks^ […]

Continue reading

മയിൽ‌പീലി 2 [KOchoonj]

മയിൽ‌പീലി 2 Mayipeeli Part 2 By KOchoonj | Previous Part     Zn]À I¦hv.. Njnª emP¯nWv Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWpw Nm\n¨ hvtWi¯nWpw H^pbmXv Wµn.. Sn^¡m]n^p¶SnWm Np_¨p Np_¨m]m\v FjpSn]Sv.. CSv Wn§av¡v F{St¯maw BhzmSN^fm]n^n¡pw Fs¶Wn¡_n]nÃ… Wn§apsX Aen{bm]w b¦psk¡pN… AÔNm^¯n Ssâ Wn`mkv eqfn]nt`¡v bNÀ¶p In^nSq¡n Wn¡pN]m\v I{µ³.. Ipäpw AtWNftWNw fn¶mfn¶p§pNsatbms` W£{S§Ä.. Pm^vZWns` sd©n`n^p¶p B huµ^yw H¸ns]Xp¡pN]m]n«p¶p tXmfn¨³.. In`Sp skan¨SntW¡mapw C^p«n`m\v […]

Continue reading