വീണു കിട്ടിയ ഭാഗ്യം [Kalla Kannan]

വീണു കിട്ടിയ ഭാഗ്യം 1 Veenu Kittiya Bhagyam Part 1 | Author : Kalla Kannan ഇത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ആണോ ചോദിച്ചാൽ പകുതി അതെ പകുതി അല്ല. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതാണ്. ഇതിൽ നടക്കാൻ പോവുന്നകാളി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുപോവുന്നു. പക്ഷേ അത് ഏത് രീതിയിൽ ആണ് വെണ്ടതെന്ന എന്റെ […]

Continue reading