ഒരു മുലക്കഥ [കക്ഷൻ]

ഒരു മുലക്കഥ Oru Mulakkadha | Author : Kakshan   കടും പിടുത്തങ്ങൾ     പലർക്കും    പല വിധമാണ്…. കടും പിടുത്തം    എന്ന്   അതിന്   പേര്    കൊടുക്കാൻ    വരട്ടെ… തത്കാലം   നമുക്കതിനെ    ഒരു    ആഗ്രഹ    പ്രകടനമായി    ലഘൂകരിച്ചു    കാണാം…. കൃഷ്ണ കുറുപ്പിന്    കല്യാണ   രാത്രിയിൽ    തന്നെ    ആദ്യമായ്    ഭാര്യ    സുജാ പിള്ളെയുടെ    മുമ്പാകെ വെച്ച  […]

Continue reading