മറന്നു പോയ സൗഹൃദം [ജിന്ന്]

മറന്നു പോയ സൗഹൃദം Marannu Poya Sauhrudam | Author : Jin   മഴ, നേരം പുലർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭീകരമായ മഴയാണ്, ഞാൻ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പുറത്തെ മഴയുടെ ശബ്ദവും, ജനൽപ്പാളികളിലൂടെ അരിച്ചെത്തുന്ന തണുപ്പും എന്നെ മടിയനാക്കി.   ബ്ളാങ്കറ്റ് തലയിലൂടെ വലിച്ചിട്ടു പിന്നെയും ഉറങ്ങാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി.   പെട്ടന്നാണ് മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചത്,   ആദ്യവട്ടം മോബൈൽ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചു നിന്നു,   അഞ്ചു സെക്കന്റിന്റ ഇടവേളയിൽ മൊബൈൽ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ ചക്കര കുട്ടൻ

അമ്മയുടെ ചക്കര കുട്ടൻ Ammayude Chakkarakuttan bY Jin CSv Fsâ BUys¯ NT]m\v. sSäpNÄ Ds*¦n £fn¡\w. knk^\ ^oSn]n Npj¸w Ds*¦n b_]pN. Mm³ AÀKp³.21k]hv, A½ Aѳ AX§p¶Sm\v NpXpwdw. Cu NT]ns` Wm]nN Fsâ A½]m\v. CWn A½s] bän b_]mw. skap¯ Wn_w, k`n] D^p* fp`NÄ, ASymklyw SXn]pw D*v. CWn NT SpX§mw. A½¡v Ft¶mXv k`n] hvtWifm\v. Aѳ sZ]n`n NX]n B]n^n¡pw. As¸m sI_p¸¯n Hs¡ […]

Continue reading