ജാനകി 16 [കൂതിപ്രിയൻ]

ജാനകി 16 Janaki Part 16 | Author : Koothipriyan  | Previous Parts   രശ്മിയുടേയും വിശ്വനാഥൻ്റെയും ചുടുള്ള സംഗമരാത്രിയുടെ ബാക്കി…… രശ്മിയേ നന്നായി കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ശരീരത്തിലൂടേ ചാലിട്ടൊഴുകി അവൾ വിശ്വനാഥനെ നോക്കി.ആ കണ്ണുകളിലേയ്ക്ക് നോക്കി.എന്നിട്ട് അവൾ മുട്ടിൽ നിന്ന് ഉലക്ക പോലെ കണ്ണീരുമൊലിപ്പിച്ച് വായുവിലേയ്ക്ക് നിന്നാടിയ വിശ്വനാഥൻ്റെ പൗരുഷത്തിന്റെ തുമ്പിലെ തുള്ളി നാവ് നീട്ടി നക്കിയെടുത്തു. വിശ്വനാഥൻ്റെ ആയുധം പതിയെ അൽപാൽപ്പമായി രശ്മിയു ടെ വായിയ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് ആകാൻ തുടങ്ങി. പത്തിവിടർത്തി നിന്നാടിയ […]

Continue reading