ചതിക്കുള്ള ശിക്ഷ [Hunter Kuttappan]

ചതിക്കുള്ള ശിക്ഷ Chathikkulla Shiksha Author : Hunter Kuttappan     എന്റെ ജീവിതം തകർത്തിട്ടു നിനക്ക് എന്താ ലാഭം ഉള്ളത് അഫ്സലെ, എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റ് പറ്റി ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചു , നീ എന്നെ ചതിക്കല്ലേ പ്ളീസ് , ഷായിന അഫ്സലിനോട് കെഞ്ചി .. നിങ്ങൾ എന്റെ ആരാ ,, ആ പറയ് ആരാ ? മാമന്റെ കെട്ടിയോൾ, അല്ലെ ? ഞാൻ നിങ്ങളെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് നേര് തന്നെ […]

Continue reading

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 2 [Hunter Kuttappan]

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 2 Ente Makalude Bharthavu Part 2 Author : Hunter Kuttappan Preavious Parts | Part 1 | f¡apsX AXp¯v Ak³ C^n¡p¶Sv sNm*v ,, Mm³ Nm\m¯ emk¯n AXp¡a]nt`¡v sI¶p ,, k^psf¶_nªn«p ,, fp« A¸kpw , In¡³ t_mÄ FÃmw D*m¡n tim«v tbm«n sk¨n^p¶p ,, AsSÃmw ^*p t¹äv  B¡n NpXn¡m³ timÀ`nNv–hpw D*m¡n ,, AkÀ C^p¶p […]

Continue reading

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് [Hunter Kuttappan]

എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് Ente Makalude Bharthavu Author : Hunter Kuttappan tbXn¨p tbXn¨m\v Mm³ eÀ¯mknsâ NmÄ Aä³Zv ,,,tbXn¨Sv tbms` Ss¶ B]n ,, Aä³Zv sI]vSSpw fq¸À SpX§n ,, WnW¡v AknsX bns¶ F´m b\n ,, f¡sa Wm`]n kaÀ¯m³ Njn]nsæn WnW¡v tbm]n I¯qsX ,, CknsX Mm³ KoknSw hpin¡m³ k¶SÃ, Mm³ CknsX PÄcn NnX¶p Nãs¸Xp¶Sv sNm*m\v Wn§Ä AknsX AÃÄ CÃmsS […]

Continue reading

മെഹ്‌റൂഫാ എന്റെ ബാബി 2 [Hunter Kuttappan]

മെഹ്‌റൂഫാ എന്റെ ബാബി 2 Mehroofa Ente Bhabi Part 2  Author : Hunter Kuttappan Previous Parts | Part 1 |    എങ്ങനെ എങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം അവളും അറിയണം … അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെന്ന് എനിക്കും അറിയണം ,, അതിനുള്ള വഴി ആലോചിച്ചു ,,, പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട് ,, അതിനൊരു കാരണവും ഉണ്ട് ,, കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ചുറ്റി കളി ഉണ്ടായിരുന്നത് കുടുംബത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ,,അത് […]

Continue reading

മെഹ്‌റൂഫാ എന്റെ ബാബി [Hunter Kuttappan]

മെഹ്‌റൂഫാ എന്റെ ബാബി Mehroofa Ente Bhabi Author : Hunter Kuttappan   ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം .. പറയാം .. ഇത്  വെറും കഥയല്ല അനുഭവമാണ് .. അത്കൊണ്ട് ,, എങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നീട്ടി എഴുതിട്ടുണ്ട് .. ചിലർക്ക് ഇഷ്ട പെടണം എന്നില്ല … വെറും കമ്പി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു വായിക്കുന്നവർ ഇത് വായിക്കരുത് .. വായിച്ചിട്ടു ചുമ്മാ സമയം കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തെറി വിളിക്കരുത് പ്ളീസ് ,,,, […]

Continue reading