നാഗത്തെ സ്നേഹിച്ച കാമുകൻ 2 [Kamukan]

നാഗത്തെ സ്നേഹിച്ച കാമുകൻ 2 Naagathe Snehicha Kaamukan Part 2 | Author : Kamukan [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   കാലങ്ങളുടെ വിസ്മൃതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അവനെ സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് നാഗമാണിക്യം കാക്കുന്നത് അത് നീ മറക്കണ്ട. തുടരുന്നു, അവനെ കാക്കക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ വിപത്തുകും അത് നീ മറക്കണ്ടാ. രാഗണി വല്ലാത്ത ചിന്ത ഭാരത്തിൽ ആയി കാരണം എങ്ങനെ അവനെ രക്ഷിക്കും. എതിർ […]

Continue reading

നാഗത്തെ സ്നേഹിച്ച കാമുകൻ [Kamukan]

നാഗത്തെ സ്നേഹിച്ച കാമുകൻ Naagathe Snehicha Kaamukan | Author : Kamukan   നാഗത്തെ സ്നേഹിച്ച കാമുകൻ നിഗൂഢമായ ലോകങ്ങളിൽ നിഗൂഢമായി സ്നേഹം. അതൊരു നാഗ ത്തിന്റെ മാളം പോലെയായിരിക്കും. ചിലർക്ക് നാഗം ദൈവം ചിലർക്ക് കാമത്തിൻ പരിയായം എന്നാൽ ഇവിടെ നാഗത്തിനെ സ്നേഹമാണ്. നാഗന്നൂർ നാഗരാജാവ് ശിവ നാഗം അതിന്റെ പത്തിവിടർത്തി ആടുകയാണ് ഇന്നാണ് അവന്റെ ജനനം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാഗവംശം കൊണ്ടുള്ള ജനനം.   ആ യുവാവിനെ വേണ്ടിയായിരുന്ന തന്റെ 25 […]

Continue reading