ഒരു ജെൻഡർബെൻഡർ കുത്തു കഥ [KambiLee]

ഒരു ജെൻഡർബെൻഡർ കുത്തു കഥ Oru Gender Bender Kuthu kadha | Author : kmbiLee ഇതൊരു Gender Bender കഥയാണ്. ആണ് പെണ്ണാകുന്ന കഥ. ഇങ്ങനത്തെ ഫാൻ്റസി കഥകൾ മലയാളത്തിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാവന എഴുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയണേ. “തള്ളേം മോളും കൂടി പള്ളീൽ പോകുന്നതു കണ്ടാൽ തന്നെ കമ്പിയാകും. അവരുടെ ആക്ടീവ കൃത്യമായിട്ടു ആ ഹംപ് ചാടും. രണ്ടിൻ്റേം മൊലകൾ കുലുങ്ങും. ഹോ” “മോളെന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സാ” […]

Continue reading