ഭാര്യയുടെ ദോഷം [Geetha Rajeev]

ഭാര്യയുടെ ദോഷം Bharyayude Dosham | Author : Geetha Raheev   കുറച്ചു നാളുകൾ ആയി രാജീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്. രാജീവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 25 വയസ്സ് 172cm ഉയരം 65kg തുക്കം, എൻജിനീയർ ആണ്. നല്ല ശമ്പളം കാർ ബംഗ്ലാവ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കമ്പനി വക. ഭാര്യ ഗീത, 23 വയസ്സ് 175 cm ഉയരവും 85kg തൂക്കം(ഗീത രാജീവിനെകാൾ ഉയരം ഉണ്ട്) കണ്ടാലും കൊതിച്ചുപോകുന്ന ഒരു അപ്സരസ്സായിരുന്നു. ആരെയും മയക്കുന്ന […]

Continue reading