എന്‍റെ പ്ലസ് ടു കാലം

എന്‍റെ പ്ലസ് ടു കാലം Ente Plus Two Kaalam Kambikatha bY:Sushama@kambimaman.net ഞാൻ അനന്ദു. +2 വിനു പഠിക്കുന്ന കാലത്തു എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണു ഞാൻ കഥയായി പറയുന്നത്.   പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉഴപ്പി നടന്നതു കൊണ്ട് +2 വിനു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പണിപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ഒപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്നു നല്ല ദൂരം അണ്. 18 കിലൊമീറ്റെർ വരും. 2 അഴ്ച ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയാണ് പോയി കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊഴാണു […]

Continue reading