ചേച്ചിമാര്‍ (കുഞ്ഞ്)

ചേച്ചിമാര്‍ (കുഞ്ഞ്) chechimar by Kunju (പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രചോദനം ആകാന്‍ കമ്പികുട്ടന്‍ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഈ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ചെറിയ ഇടവേളകളില്‍- പക്ഷെ ഇത് ഒരു ശീലം ആക്കരുത് ) – ഞാൻ ശ്രീകുട്ടൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കഥയാണ്  ഇത് നടക്കുനതു +2 കാലം ആണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തചേച്ചി യും മായുള്ള കഥയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത്‌ നിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പുറത്തു വന്നു എന്നെ വിളിച്ചു കടയിൽ പോകാനായിരുന്നു […]

Continue reading