ദൂരെ ഒരാൾ 9 [വേടൻ] [Climax 2]

ദൂരെ ഒരാൾ 10 Doore Oral Part 10 | Author : Vedan | Previous Part   ഈ വരണ ചിങ്ങത്തിലോ…??   “” അതിങ് ഒരുപാട് അടുത്തായിപോയില്ലേ എന്നൊരു… തോന്നൽ…?? “”   എന്നൊരു നിഗമനം ഞാൻ ഉയർത്തി.. ഉടനെ ഗൗരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നെ ചൂർന്നുനോക്കി,   “” അതെന്താ നിനക്ക് അന്ന് നിന്റെ അപ്പന്റെ രണ്ടാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.. ഇത്രേം ഞെട്ടാൻ… “”   എന്റെ വാക്കുകൾ പിടിക്കാത്ത അമ്മയിൽ നിന്നും […]

Continue reading