ജീവിത യാത്രയിൽ 7 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 7 JEEVITHAYATHRAYIL 7 BY KANNAN | PREVIOUS Cu bmÀ«v sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p . In` cmfn`n t{bms»whpw tKm`n Sn^¡pfm\v Nm^\w “” Wo tbXn¡* Wns¶ sNm*v Aks^ AXn]_kv b_]n¸n¡m³ bäpw . tbmNp¶Spks^ Bs^]pw Nan¡pN]pw sI¿`v km\w AXn¡mWpw bmXnà “” F¶v tI¨n b_ªp “” fv tI¨n bm_]p¶Sptbmtà “” F¶v Wm³ b_ªp “” AkÀ¡v sI_n] bpÅms^ k`n] Cãfm . […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 6 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 6 JEEVITHAYATHRAYIL 6 BY KANNAN | PREVIOUS A§sW Fâvs_ Nan KoknSw C§sW Wà ^oSn]n fpt¶m«v sbm]vs¡m*n^p¶p . AknsX]pÅ fq¶v tI¨nfm^psX]pw bq_nsâ Bjw Wm³ Aa¶p sNm*n^p¶p . Fâvs_ Np®]psX]pw Wm¡nsâ]pw hpO¯n Ak^pw At¸mapw t^O tI¨n]psX ho sbm«n¡m³ FWn¡v AWpfSn CÃm]n^p¶p . tI¨n]n Wm³ WmkpsNm*pÅ t{bt]mPw SpXÀ¶v sNm*n^p¶p . A§sW H^mjvI Njnªp . F³sâ Np®]psX d`kpwCSnWnX¡v W`¯ptbmtà […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 5 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 5 JEEVITHAYATHRAYIL 5 BY KANNAN | PREVIOUS   A`vbtW^s¯ kn{lf¯nWp tlgw M§Ä H^pfn¨p _qfnt`¡v tbm]n NnX¡mWm]n«v tbm]n AknsX sI¶t¸mÄ lymf tI¨n ssWän]pw sbm¡nk¨p bq_pw Nm\n¨psNm*v NnX¡p¶p A¸p_t¯¡v M§Ä N]_n NnX¶p . NnX¶Sv fm{Sw HmÀf]p*v D_§n tbm]n A{S¡v £o\fm]n^p¶p . ^mkns` lymf tI¨n knan¨t¸mÄ B\v D\À¶Sv “” Zm bm sNm*v sNmXn¯n«p CSv kjn k^t\ “” F¶ tI¨n […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 JEEVITHAYATHRAYIL 4 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN AXp¯ bmÀ«v k^³ Smfhn¡pw ASpsNm*v bqÀ¯n]m]Sv Abv–t`mZv sI]vSSm\v Wn§apsX ht¸mÀ«v B\v Fâvs_ DuÀKw bSps¡ Wm³ C_§n sshZnt`¡v NnX¶p . M§Ä fq¶v tb^pw W`¯ptbmtà Npjªp {ZÊv H¶pw CÃm¯ Ss¶ M§Ä NnX¶p . Wm³ Atkmt^mXm]n«v tImUn¨p . “” CSptbmtà hu*v D*m¡n]m […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 3 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 3 JEEVITHAYATHRAYIL 3 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN CtSs_]pw Smfhn¨Sn £f tImUn¡p¶p CuUv AkVn]pw sb«¶v k¶ Np_¨p tKm`n¯n^¡pfm\v Nm^\w ^mkntà tI¨n knan¨t¸mam\v D\À¶Sv “” Zm Fjpt¶Â¡v B_pf\n]m]n fnÂf]n bm sNmXp¡m³ tbmNt* “” Wm³ At¸mapw bqÀ\ WPvW³ B]n^p¶p . tI¨n ssWän C«v tfmsW]pw FXp¯psNm*v bp_t¯¡v tbm]n Njnª ^m{Sn]nsà […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ JEEVITHAYATHRAYIL BY KANNAN im]v–, F³sä tb^v kngv\p BUyfm]n«m\v WsWm^p NT FjpSp¶Sv thm_n bqÀ\fm]nXv NT F¶p b_]m³ bänà Fâvs_ ss`cv WX¶ Np_¨p Nm^y§Ä ASnsâ H^p Hu«`nWv Fsâ fWÊn D*v AsSm^p NT]m]n«v AkS^n¸n¡m³ {lfn¡w . N¼n¡p«³.sWäv Øn^w km]W N^n H^mÄ B]n^p¶p Wm³ Np_¨pNm`w fp³bv ks^ Ct¸mÄ tKm`n Sn^¡pfq`w Øn^w km]W WX¡m_nà . f`]maw FjpSn]n«v Np_¨p […]

Continue reading