എന്‍റെ സിനിമകഥ

എന്‍റെ സിനിമകഥ Ente Cinema Kadha bY Jai Nq«pNmt^ Mm³ H^p hnWnfm s{bmZyqh_pw Z]_Î_pw Hs¡ B\v . tb^v b_ªm Wn§Ä H^p bs£ A_n]pw. Fsâ NT Aæn Fsâ H^p KoknSmWekw ASp Wn§tamXv b¦ k]v¡m³ B{Pin¡p¶p. Cu NT hSyfm\¦n`pw CSn`pw NTmbm{S§apsX ]SmÀ° tb^v b_]m³ Njn]Ã. ASp sNm*v hm¦Â¸nN tb^pNÄ Dbt]mPn¡¶p . tbmÌv {PmtKyg³ Hs¡ Njnªv sk_psS WX¡p¶ hf]w . […]

Continue reading