ഹേമാംബികയുടെ കക്ഷവും രാജ് മോഹനും [ഭാസി]

ഹേമാംബികയുടെ കക്ഷവും രാജ് മോഹനും Hemambikayude Kakshavum Raj Mohanum | Author : Bhasi   ഹേമാംബികയാണ്    കഥയിലെ     നായിക.പേര്     നീട്ടി     ചൊല്ലി     വിളിക്കുന്നതിന്    പകരം    നമുക്കു    ഹേമ   എന്നങ്ങ്     വിളിക്കാം. ഹേമയുടെ      ഭർത്താവ്   രാജ്‌മോഹൻ      കഥയിലെ   നായകൻ….. സൗകര്യത്തിന്     നമുക്കു    മോഹൻ   എന്ന്   വിളിച്ചാലോ? ദീർഘ    നാളത്തെ    പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ    […]

Continue reading