ചെറിയമ്മയും അവരുടെ മോളും [Artist]

ചെറിയമ്മയും അവരുടെ മോളും Cheriyammayum Avarude Molum | Author : Artist   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്, കോപ്പി അടി ആണെന്ന് പറയല്ലും . എന്റെ പേരും ബാക്കി എല്ലാവരുടേം പേരും ചെറിയ വെത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പേര് ശ്രാവൺ , എന്നാണ് വയസ്സ് 23 ഉണ്ട്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കൊല്ലത് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഒരു ഗേൾഫ്രിൻണ്ട് ഉണ്ടാർന്നു, അവളുടെ ആണേൽ […]

Continue reading