സ്വന്തം അമ്മായിഅമ്മ 10 [Manoj]

സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മ 10 Swantham ammayiyamma 10 | Author : Manoj | Previous Part   അങ്ങനെ വര്ഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഥ വീണ്ടും തുടരുന്നു… എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി സാനിയ യെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടു പയ്യൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആയ പയ്യൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഇന്റെനാഷണൽകമ്പനിയിൽ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്…   ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോവുമ്പോൾ ഡൽഹി വഴി ആണ് യാത്ര മിക്കപ്പോഴും. പലപ്പോഴും സാനിയെ ഒന്നും കളിക്കണം […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 59 [Sachin]

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 59 Ente Ammaayiamma part 59 By: Sachin | www.kambistories.com Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … A¶v ^m{Sn]n bns¶ H¶pw WX¶nà …AkapsX N®pNans` So£\S N*v Mm³ BsN A_¨v tbm]n^p¶p ..AkapsX N®pNant`¡v tWm¡n]nÃm]n^ps¶¦n F¶v Mm³ In´n¨p ..hSy¯n fWÊv Npätdm²w sNm*v Wn_ªn^p¶p ..knlzhn¨v NqsX ssV^yfm]n k^pN]pw Ht^ fp_n]n S§pN]pw sI]vS AktamXv Mm³ […]

Continue reading

Ente ammaayiamma part 58

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 58 Ente Ammaayiamma part 58 By: Sachin | www.kambistories.com Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   Np_p¨v WmapNÄ¡v tlgw H^p Unkhw sskNn«v Mm³ tKm`n Njnªv ko«n F¯n]s¸m Sn®]v¡v em^y¡pw f½n¡pw H¸w fäms^ms¡s]m D*m]n^p¶p … Mm³ : Aiv ..Wdoh¯ Wn§sa Cu kjn¡v N*n«v Nps_ Wmam]sÃm ..Fs´ms¡]p*v kntlgw ..? sbmSpsk hufy {bNrS¡m^n]m] Wdoh¯ f_pbXn H^p […]

Continue reading

അമ്മായിഅമ്മയുമായി 5 [Ajeesh]

അമ്മായിഅമ്മയുമായി 5 Ammayiammayumaayi Part 5 bY Ajeesh | Previous Parts   s^lvfn]psX {Shn¨v Wn¡p¶ fp`¡®pNÄ Mm³ Btkmaw bmWw sI]vSp. ^*pfp`Napw Mm³ Nl¡n sM^n¨p. Fsâ làn fpjpk³ FXp¯p Nm\pw B fp`Nsa bnjn]m³. F¶n«v Np`¨p Wn¡p¶ Fsâ Np® Mm³ B fp`NÄ¡v tWs^ sNm*psI¶p.. N«n`n f`À¶v NnX¡p¶ s^lvfnAt½sX WPvWfm] fp`Nan Fsâ Np® sNm*v Mm³ D^¨p. H^Snl]t¯mXpNqXn AkÀ Np®]nt`¡v tWm¡p¶p*m]n^p¶p. Mm³ […]

Continue reading