സോണിയുടെ ജീവിതം [Afzal]

സോണിയുടെ ജീവിതം Soniyude Jeevitham | Author : Afzal   ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടകുനതും അയ കാര്യങ്ങൽ അണ്. ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ട് ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് അത് കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ശേമികണം.  ഞാൻ കൊല്ലം അണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അഫ്സൽ എനിക്ക് 21 വയസ് ആയി വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉമ്മ മാത്രമേ ഒള്ളു വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒള്ളവർ അണ് കഥയിലെ നായിക .. അവിടെ […]

Continue reading