മാർക്കണ്ഡേയൻ  1

മാർക്കണ്ഡേയൻ  1 Maarkhandeyan Part 1 bY Sahu   ഞാൻ sahu നിങ്ങൾക് കഥ ഇഷ്ടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം sahu പാലക്കാടൻ കാറ്റേറ്റ് വീണു കിടക്കുന്ന നെൽകതിരുകൾ അതിൽ നിന്നും ഒരുകതിർ എടുത്ത് വായിൽ ഇട്ട്കൊറിച്ചുകൊണ്ട് മൂളിപ്പാട്ടും പാടി പാടവരമ്പിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരിന്നു മാർക്കണ്ഡേയൻ കാണാൻ സുമുഖനും സുന്നരനുമായ മാർക്കണ്ഡേയൻ ന്നല്ല ആരോഗ്യവാനും ആയിരിന്നു പാട വരമ്പിൽ നിന്നു റോഡിലേക്ക് കയറി ഉറ്റസുഹൃത്തായ നിയാസിന്റെ വീടിനുമുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ മാർക്കണ്ഡേയൻ ചുറ്റുപാടും ന്നോക്കി നോയസിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിയാസ് മാർക്കണ്ഡേയന്റെ […]

Continue reading