ഞാനും എന്റെ കസിൻ മാസ്റ്റർ [Adhithya]

ഞാനും എന്റെ കസിൻ മാസ്റ്റർ Njaanum ente Cousin Master | Author : Adhithya എന്റെ പേര് Adhithya എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 25 വയസുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ Master റുടെ വേശ്യ ആയി ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ Master അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെയും ഈ കഥയിലെയും Character ആയി വരുന്നത്. എന്റെ cousin എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പിന്നീട് […]

Continue reading