അമ്മയുടെ വാണമടി സഹായം [ബോബി]

അമ്മയുടെ വാണമടി സഹായം Ammayude Vanamadi Sahayam Author : ബോബി CSv SnN¨pw C³shÌv tÌm_n]m\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv. BjvINam]n _qfns` Cu NnX¸v BsN H^p fXp¸v tSm¶p¶p, Cu AXps¯m¶pw C§sW Fs¶ ko«n Sa¨n«nà ssN Nm`pNÄ l^n]m]n^pt¶Â Fsâ t`mNt¯¡v FWn¡v tbmNmfm]n^p¶p. CXSv Nm`nsâ Wo^nWv W¶m]n Np_kp*v F´v Wml¯nWm\v A¶v ^m{Sn ssd¡v FXp¯v tbmkm³ tWm¡n]Sv F¶v Mm³ bn_p bn_p¯p. A¶v ^m{Sn ssd¡v […]

Continue reading