ഞാൻ ആതിര [ആതിര]

ഞാൻ ആതിര Njaan Aathira Author : Aathira   എന്റെ പേര് ആതിര ഇപ്പോൾ 26വയസുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ട് ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സെക്സിനോട് ആർത്തി കൂടി വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ഭർത്താവ് അയാളുടെ കാര്യം നടത്തി അങ്ങ് കിടക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ബോർ അടിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരു ജോലിക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അനുവാദം വാങ്ങി അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ആഡ് എല്ലാം […]

Continue reading