ആദ്യത്തെ അനുഭവം

ആദ്യത്തെ അനുഭവം Aadyathe Anubhaavm bY Bharathan A¶v A¸q¸³s_ B*v d`n Unkhw B]n^p¶p .Mm³ bYn¡p¶ hf]w .FÃmk^pw AØn NX`n Hjp¡m³ ko«ns` IX§pNÄ¡v tlgw NX`n Hjp¡³ tbm]n.FWn¡v sI_n] bWn D*m]n^p¶Sv Nm^\w Fs¶ sNm*ptbm]nà .Aks^Ãmk^pw tbm]n Njnªs¸mam\v A¦nÄ k¶Sv. Fs¶ ko«n Hä¡n^p¯m* F¶v N^pSn A¦napw bns¶ tbm]nÃ. A¦nÄ ko«n k^pt¼msams¡ A¦nanWp {btSyNw fp_n]p*v.A¦nÄ AN¯p N]_n Xn .kn sk¨p […]

Continue reading