മിഴിമുന [ഷീജ റാണി]

മിഴിമുന Mizhimuna | Author : Sheeja Rani [A Sheeja Rani Kottayam]   ഞാൻ മായലക്ഷ്മി.അച്ഛനും ഞാനും മുത്തശ്ശിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. ഒരേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനു നടുവിൽ ആണ് വീട്. എനിക്ക് വയസ് 25.ഒരു നാടൻ ചരക്ക്.ചൊവ്വ ദോഷം കാരണം കല്യാണം ഒരു വിഷയം ആയിരുന്നു. പഠനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെ ജോലിയും കുറച്ചു വയലിൽ അച്ഛനൊപ്പം കൃഷി പണിയുമായി പോകുന്നു. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലേ.. അച്ഛൻ അമ്മയുമായി ഒളിച്ചോടി വന്നു ഈ […]

Continue reading