സ്ഥാന മോഹം [Manu]

സ്ഥാന മോഹം അനുചേച്ചി Sthana Moham Anuchechi | Author : Manu ഈ കഥ ശെരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ്… ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലെ കഥാ പാത്രങ്ങളുടെ പേര് change വരുത്തുണ്ട്. ഇത് ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അല്പം മാറ്റം വരുത്തി എഴുതി വിടുന്നത്. ഇതൊരു കമ്പികഥ ആയി മാത്രം കണ്ട് വായിക്കുക. ഈ കഥയുടെ തുടക്കം ഒരു 5വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആണ്…എൻ്റെ പേര് മനു. […]

Continue reading