പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ

പ്രണയം കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാല ഡിസംബറിൽ Pranayam Kadhaparanja Manjukaala Decemberil Authro :  Sakshi Anand പ്രിയരേ …പ്രിയ സുഹൃത്ത് , സൈറ്റിലെ പ്രതിഭാധനയായ എഴുത്തുകാരി ,” സിമോണ”യുടെ….ഒറ്റ അദ്ധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ” ഒരു കഥ ”യ്ക്കായി പരിശ്രമിച്ചു കൂടെ ?…. എന്ന ചോദ്യത്തിന് – ആവാമല്ലോ !….എന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്നുവന്ന ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇത് .പക്ഷേ …കൊടുത്ത വാക്ക് പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല . ഒന്നാമത് ,എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ദൈർഘ്യo […]

Continue reading

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 [സാക്ഷി ആനന്ദ്]

ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മക്കൾ 3 Erattakkuttikalude Makkal Part 3 | Previous Part Author : സാക്ഷി ആനന്ദ്   NknS Ca]½]psX ko«n Smfhfm¡n]SnWp tlgfpÅ bpSn] dÔ¯n³s_ NT A_n]\sf¦n ASv AknsX Smfhw SpX§n] BUy UnW§Ä fpS`pÅ Nm^y§an Wn¶v SpXt§*nk^pw . F¶m bns¶ A§sWSs¶ Bkmw Atà ?. MmWknsX Smfhfm] BUy Unkh§Ä….hwPSnNsaÃmw hmVm^\ tbms` NX¶p tbm]n . CX]v¡v Ca]½ knan]v¡pt¼mÄ AkÀ Bklys¸Xp¶ hv–T`¯p , […]

Continue reading