ദൃശ്യം ഒരു ടെയിൽ പഞ്ച് 4 [Kbro]

ദൃശ്യം  ഒരു ടെയിൽ പഞ്ച് 4 Drishyam Oru Tail Punch Part 4 | Author : Kbo Previous Part | www.kambistories.com   എല്ലാവരോടും നീണ്ട ഒരു ക്ഷമ.. ചില പേർസണൽ issues കാരണം കഥ എഴുത്തു പറ്റിയില്ല.. കിട്ടിയ ഇടവേളകളിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.. വരും മാസങ്ങളിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി നിർത്തിയ ഈ കഥ പുനരാരംഭിക്കുന്നു … എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു… അധികം നീട്ടുന്നില്ല .. […]

Continue reading