വീട്ടിലെ നിധി 4 [Manu Kuttan]

വീട്ടിലെ നിധി 4 Veetile Nidhi Part 4 Author : SanjY Previous Part | Part 1 | Part 2 | Part 3 |   പിറ്റേന്ന് ഒരുപ്പാട് വൈകിയാണ് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ അമ്മ അരികിൽ ഇല്ലാ റൂമിലെ ക്ലോക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സമയം 10 മണി ആയിരുന്നു ചെ ഞാൻ എന്താ ഇത്ര നേരം ഉറങ്ങിയത് ഇന്നലെ കണക്ക് ഇല്ലാത്ത കുണ്ണപാല് പോയതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ അനിത.. ഇന്നലെ […]

Continue reading

വീട്ടിലെ നിധി 3 [Manu Kuttan]

വീട്ടിലെ നിധി 3 Veetile Nidhi Part 3 Author : SanjY Previous Part | Part 1 | Part 2 |      ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ മെസ്സേജുകൾ ഓരോന്നായി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഭാഗ്യവാൻ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.. അനിത ടീച്ചറെ പണ്ണി പൊളിക്ക് മോനെ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള മെസ്സേജുകളുടെ പൂരം എനിക്ക് ഒന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ് തരാതെ അവാന്മാർ മെസ്സേജുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.. അമ്മ ഒപ്പം കിടന്നോളാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളു കളി ഒന്നും […]

Continue reading

വീട്ടിലെ നിധി 2 [Manu Kuttan]

വീട്ടിലെ നിധി 2 Veetile Nidhi Part 2 Author : SanjY Previous Part | Part 1 |   A½ Fsâ Np®]n tWm¡n A§sW C^p¶p N¿v Nq«n Np®]n bnXn¸n¨p Mm³ hzÀPw N*v C^p¶p Np®]n Wn¶pw sNmSn skÅw HjpNn.. Hmiv Nt*m A½s] tWm¡n Ck³ N®oÀ H`n¸n¡p¶Sv.. Fsâ ssUktf Fs´¦n`pw f¡Ä sI¿p¶ Nm^yw Bt\m CsSms¡.. Hm bns¶ Hmt^m^p¯^psX ko«n`pw […]

Continue reading

വീട്ടിലെ നിധി [Manu Kuttan]

വീട്ടിലെ നിധി Veetile Nidhi Author : SanjY C¶v tNmtaKn AkVn B\tÃm F¶v HmÀ¯v fqXn bpS¨p NnX¶v D_§pN]m]n^p¶p Mm³ Fsâ I´n]n Wà AXn Nn«n]t¸mÄ B\v Mm³ sM«n D\À¶Sv.. Mm³ S`]n Wn¶v bpS¸v fmän tWm¡n A½ H^p »p NaÀ hm^o Hs¡ DXp¯p im³ZvdmPpw tSman C«v h-vNqant`¡v tbmNm³ s_Zn B]n Wn¡pN]m\v k]À ASymklyw Nm\n¨p Ss¶]m\v C¶pw hm^o DXp¯n^p¶Sv […]

Continue reading