റബ്ബർ പുരയിലെ രതി അനുഭവങ്ങൾ [ഷീജ റാണി]

*റബ്ബർ*ഷീറ്റ്പുരയിൽ* *മധുഊറും* *ഓർമകൾ* Madhuoorum Ormakal | Author : Sheeja Rani   [a sheeja rani kottayam]  എന്റെ പേര് ശ്രീജിത്, എനിക്ക് 25 വയസുണ്ട്. വെളുത്ത നിറം ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊക്കവും വണ്ണവും.ഞാൻ രണ്ടുവർഷം ഗൾഫിൽ നിന്നതിനുശേഷം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. പുതിയ ഒരു വിസ കിട്ടുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ ഞാൻ അച്ഛനെ  സഹായിക്കുന്നതിനായി പോകുമായിരുന്നു.സ്വന്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഏക്കർ. […]

Continue reading