ഹോട്ടൽ ഡിസൈർ [ശംഭു]

ഹോട്ടൽ ഡിസൈർ Hotel Desire | Author : Shambhu ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചു അലങ്കരികമായി അവതരിപ്പിക്കുക ആണ്. എന്റെ വീട് ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശം ആണ്. അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലേ പോയ എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളു. ഒറ്റ മകൻ ആണ് ഞാൻ. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്വർണപ്പണയ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയുക ആണ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏക വരുമാനം. നാട്ടിൽ ഒകെ കുറെ കൂട്ടുകാർ […]

Continue reading