അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 6 [PLAY BOY]

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 6 APPUVINTE AUNTYMAAR PART 6 BY PLAY BOY | PREVIOUS PART   നിങ്ങളുടെ കമൻറുകളിലൂടെ ഉള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്നെ വീണ്ടും എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആയതു കൊണ്ട് വിമർശനമായാലും അഭിനന്ദനങ്ങമായാലും കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർ തിക്കുന്നു. ബിന്ദു: നിൽക്കട നാറി അവിടെ. പോകുന്ന ഞാൻ അവിടെ നിന്നു എനിക്കാതെ വിഷമം കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ വയ്യായിരുന്നു എങ്ങനെ എങ്കിലിം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപെട്ടാ മതി എന്നായിരുന്നു ചിന്ത.. ബിന്ദു അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ മുഖം […]

Continue reading

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 5

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 5 APPUVINTE AUNTYMAAR PART 5 BY PLAY BOY | PREVIOUS PART Cu bmÀ«nWv Nm`Smfhw tW^n«Sn BUysf £f tImUn¡p¶p,, F¶n^p¶m`pw Cu Nm¯n^n¸nWv Wn§Ä¡v »q cn`nw Nm\p¶ S^¯n`pÅ WnÀkrSn D*mNpsf¶v FWn¡v {bSnS fmNp¶p FÃmk^ptX]pw Aen{bm]§Ä¡pw knfÀlW§Ä¡pw WnÀt±l§Ä¡pw H^p ¸mXv Wµn ko*pw Cu ht¸mÀ«v {bSo£n¡p¶p.. C¯: F´mX sI¡m Wo BUyw Nm\p¶ tbms` tWm¡ps¶… bns¶ C{S]pw AZm_v bohnsW Mm³ […]

Continue reading