അദ്യാപികമാർ [ലോലപ്പൻ]

അദ്യാപികമാർ Adhyapikamaar | Author : Lolappan   എന്‍റെ പുതിയ ഒരു  കഥ നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  കഥയുടെ പോരായ്മകളും നിങ്ങള്ക്ക്  കമന്‍റ് ചെയ്യാം    കഥയും  കഥാപാത്രങ്ങളും  പേരുകളും തികച്ചും  സാങ്കല്‍പ്പികം മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചു പോയവരുമയോ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു സാമ്യവും    സീന്‍നമ്പര്‍ 1 സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചു പൊങ്ങിവരുന്നു  മനാഹോരമായ രണ്ടു നില വീടിന്റെ  മുന്നിലേക്ക് സൂര്യന്‍റെ വെളിച്ചം  വീശി തുടങ്ങുന്നു  ചുവരിലെ ക്ലോക്കില്‍  5.30   ടൈം പീസില്‍ ഉയര്ന്ന അലാറം  […]

Continue reading