ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 4 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]   അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കതക്  തുറന്നു വരുന്നേ ആളെ  കണ്ടു ഞാൻ   തുടർന്നു വായിക്കുക,   ദിവ്യ  ഏട്ടത്തി  കുളിച്ചു  വരുന്നേ   വരവായിരുന്നു  അത്.   ഇത്ര നാൾ  ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുയും ഏട്ടത്തിയുടെ  സൗന്ദര്യം  കാണുന്നെ  ഇന്ന്   ആയിരുന്നു.   കരിമഷി  എഴുതിയെ   പേടമാൻ മിഴികൾ  തത്തിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടിത്തം.   […]

Continue reading