പുന്നാര സീന – എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ

പുന്നാര സീന എന്റെ  ഫിസിക്സ്  ടീച്ചർ PUNNARA SEENA – ENTE PHYSICS TEACHER BY Writer Sree.BHAGEERATHAN PILLAI   A©p k^vgw fp¼v bm`¡mXpÅ skmt¡g\ hv–Nqan bYn¡p¼mÄ WX¶ In` hwek§Ä B\v CknsX b¦psk¡p¶Sv. Mm³ Fs¶ bän b_]mw. tb^v knlm . cpXvtdmapw N^msX ]pw Dj¸n WX¶SnWm ¹hv–äpkn F¯n]t¸mtj¡pw FWn¡v C^pbSp k]Êm]n. hv–Nqans` ASänNhv Im¼n ]³ B\v Mm³. Wà KnwWmÌnNv dmZn […]

Continue reading