ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ [Indira ps]

ജോർജുകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ Georgekuttiyude Bharya | Author : Indira ps   ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്റെ വീട്. എന്റെ പേര് നന്ദൻ. പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ്. ആർ അടി പൊക്കവും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ നല്ല ഉറച്ച ശരീര പ്രകൃതിയും..പിന്നേ നല്ല ഉശിരൻ കുണ്ണയും…. കാണാൻ സുമുഖനും അതുകൊണ്ടു തന്നെ  ഇതുവരെ കുറച്ച് ഏറെ സ്ത്രീകളും ആയി പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്..(കമ്പി ചാറ്റ് ബന്ധം, കമ്പി ഫോൺ വിളി ബന്ധം, […]

Continue reading