മല്ലു മിസ്ട്രസ്സ് എമി 1 [ജോൺസ്4 മിസ്ട്രസ്സ്]

മല്ലു മിസ്ട്രസ്സ് എമി 1 Author : ജോൺസ്4 മിസ്ട്രസ്സ് കമ്പിക്കുട്ടനിൽ വന്ന കാതര എന്ന കഥയാണ് എന്റെയും ഭാര്യയുടേയും മിസ്ട്രസ്സ് എമിയുടേയും ഒത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ പേരു ജൊൺസ് വിവാഹിതനാണ്. ഭാര്യയുടെ പേരു ബെറ്റി. അവൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർളറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അല്പം ഒരു ഡൊമിനോ സ്വഭാവം അവൾക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര വർഷം ആയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. എനിക് ശീഘ്രസഖലനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ […]

Continue reading