ശ്രീനന്ദനം [മാഡി]

ശ്രീനന്ദനം Sreenandanam Author : Madi   പ്രിയരേ…. ആദ്യമേ തന്നെ ചെമ്പനീർപ്പൂവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റെടുത്ത നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.അടുത്തൊരു കഥയുമായി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഏറെ വിഷമത്തോടെ പറയട്ടെ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കഥയും സൈറ്റിന് യോജിച്ചൊരു കഥയല്ല, എന്റർടൈൻമെന്റിനു വേണ്ടി യാതൊന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല,അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ, ആവർത്തിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ വട്ട്, അത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ യാതൊരു ലോജിക്കുമില്ലാതെ പൈങ്കിളിയേക്കാൾ തരം താണു പോയി. ഇതുപോലൊരു സൈറ്റിൽ പൈങ്കിളി ??.. […]

Continue reading

ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ [മാഡി]

ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ Oru Chempaneer Poovinte Oramayil Author Madi {bn]t^…. BUyfm]m\v C¯^¯ns`m^p hmih¯nWp fpSn^p¶Sv, fim^T·mÀ A^§p kmjp¶ Cu Na^n]n H^p SpX¡¡m^sâ N¶n hw^wew fm{Sfm\nSv, sshäntWmXv WoSn bp`À¯ms¯m^p tÉm fqZv b^o£\w B]SnWm FâÀssX³sfâv fm{Sw {bSo£n¡p¶kÀ U]kp sI]vSp hf]w Wãs¸Xp¯mSn^n¡q……. km]n¨ bphvSN§apsX]pw N* hnWnfNapsX]pw BVnNyw fWxbqÀkw NX¶p k¶n«p*v £fn¡pN.. hfÀ¸\w : H^p NTs]jpSn tWm¡q F¶v BUyfm]n […]

Continue reading