മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 3 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 3 Mehrin Mazhayormakal Part 3 | Author : Mallu Story Teller Previous Parts ആദ്യ രണ്ട് വായിച്ച, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതി ഈ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു . മുഷിപ്പ് തോന്നിയേക്കാം …. ക്ഷമിക്കുക. ഈ കഥ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നവർ താഴെ ഉള്ള ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെ ചുരക്കം വായിക്കുക.;- “മരണ കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ അവിചാരിതമായി […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 2 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 2 Mehrin Mazhayormakal Part 2 | Author : Mallu Story Teller   ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്ക് നന്ദി. ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ സാങ്കൽപിക കഥയിലെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടികാണിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാത്തവർക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ചുരുക്കം താഴെ ചേർക്കുന്നു. മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ] “മരണ കിടക്കിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഹർഷൻ തന്റെ ഭൂതകാല ഓർമകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. കോളേജിൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയ മെഹ്റിൻ […]

Continue reading

മെഹ്റിൻ- മഴയോർമകൾ 1 [മല്ലു സ്റ്റോറി ടെല്ലർ]

മെഹ്റി മഴയോർമകൾ 1 Mehrin Mazhayormakal Part 1 | Author : Mallu Story Teller ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് ആണ് . ആഖ്യാന രീതിയിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ക്ഷമിക്കുക. …………………. കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ ആണ് , ‘അമ്മ അടുത്ത് നിന്ന് തലയിൽ തലോടുന്നുണ്ട് ,മുന്നിലായി സിറാജ് ഉണ്ട്, തലയിൽ കരിങ്കല്ല് കയറ്റിവെച്ച പോലെ ഭാരം എനിക്ക് അനുഭവപെട്ടു , ആശുപത്രിയിലെ കെമിക്കൽ മനം എന്നെ അശ്വസ്തനാക്കി, എനിക്ക് കൈകാലുകൾ അനക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, […]

Continue reading