രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി

രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി RAVILE NADAKKAN IRANGI KAMBIKATHA BY KAN വിദേശത്ത് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി കാലം നാട്ടിൽ എത്തീട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നാടും വീടും മൊക്കെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങി വരുന്നദേഒള്ളൂ ദേഹംമസ്സാനം കൊഴുപ്പ് അതായത് (കോളസ്ട്രോൾ) ഡോക്ടർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയാൽ രാവിലെയുള്ള നടത്തം നിർത്തരുതെന്ന് രണ്ടാഴ്ച നടക്കാത്തതിന്റെ ക്ഷീണവുംമുണ്ട് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല നാളെ നടക്കാൻനിറങ്ങണം മെന്ന് മനസ്സിൽവിചാരിച്ചുകിടന്നു … അൽറാം അടി തുടങ്ങി ചെറിയ ശബ്ദം മുഴക്കി അൽറാം അടി കൂടി […]

Continue reading