ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 4 [അനുരാഗ്]

ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 4 Chettathiyumoth Part 4 | Author : Anurag | Previous Part   ”    എടാ… പറ     െ ചക്കാ…” അച്ചുവിന്റെ        കുണ്ണയുടെ      മകുടത്തിൽ      െകാഞ്ചിച്ച്      നുള്ളി   ഉഷ       ധൃതി     കൂട്ടി… ” ഇതിന്     മുമ്പ്    നീ….?” ഉഷ        പാതിക്ക്    വച്ച്     നിർത്തിയെങ്കിലും  […]

Continue reading

ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 3 [അനുരാഗ്]

ചേട്ടത്തിയുമൊത്ത് 3 Chettathiyumoth Part 3 | Author : Anurag | Previous Part   ഉഷേച്ചിയുടെ          അരവനത്തിൽ        അച്ചൂന്റെ      വിരലുകൾ       നായാടി    കണക്ക്       അലഞ്ഞു പൂർ        മുടിയുടെ         നീളം      അനുഭവിച്ചറിയുന്ന      കൂട്ടത്തിൽ       കാടും പടലും      […]

Continue reading