പ്രളയകാലം 10 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  10  കുക്കോൾഡ് Pralayakalam Part 10  bY  Raj | Previous parts     Cu NT H^n¡`pw H^p tWmÀf shN-vhv B{Pin¡p¶kÀ¡v Cãs¸Xnà hz´w em^y fäpÅ Cã¡m^pfm]n Nan¨v hpOn¡p¶Sv N*v hpOn¡pN]pw Ak^psX AXnf]m]n Kokn¡m³ B{Pin¡pN]pw sI¿p¶ F¶m CsSÃmw sk_pw hzbvWw fm{Sfm]n sNm*p WX¡m³ knVn¡s¸XpN]pw sI]vS Npt¡mÄZpNÄ¡v hfÀ¸n¡p¶p. WngmUv b_ªn«v Mm³ tbm]n fäpÅkÀ fq¶msa]pw knan¨p\À¯n. AkÀ fq¶mapw AVnNw sskNmsS Npan¨v […]

Continue reading

പ്രളയകാലം 9 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  9  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 9  bY  Raj | Previous parts WngmUnsâ WmknX`n D]À¶p k¶ AWnS]psX Nj¸v lfn¨n«p*m]n^p¶nÃ. AkÄ Fs¶ Ipän¸nXn¨v H¶v N_§n]t¸mÄ Mm³ AXn]n`pw AkÄ fpNan`pfm]n. Wn`¯v ssN Np¯n Wn¶v AkapsX fp` Fsâ km]nt`¡v NX¯n¯¶p. WmkpsNm*v Mm³ fp`¡®pNan Djnªp sNm*n^p¶p. AkapsX Nj¸v CtSmsX D¨Øm]n]n`m]n. Fsâ ^*p kl¯pw fp«pNaq¶n Fs¶ sbmSn¡mWpÅ ¹mWn`m\kÄ F¶pv tSm¶n […]

Continue reading

പ്രളയകാലം 8 [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  8  ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 8  bY  Raj | Previous parts fjs]ms¡ fm_n M§apsX Wm«ns` t_mZns` skÅw C_§n¯pX§n]t¸mįs¶ FWn¡v hz´w ko«nt`¡v tbmNmw F¶ So^pfmWfm]n^p¶p AWn`pw A½]pw H^mjvI NqsX Njn]s« F¶ Aen{bm]¡m^m]n^p¶p. AWnS]pw ASntWmXv t]mKn¨p.bns¶ MmWm]n«v FSnÀs¸m¶pw b_ªnà F_\mNpa¯pÅ Fsâ H^p {c*nsâ {c*v bpÅn¡m^sâ Np_¨v hpir¯pNÄ Np«WmXv ¢oWnwPn bs¦Xp¡mWm]n k^m³ SmÂb^yfps*¶pv b_ªSv {bNm^w lWn]mjvI k^m³ […]

Continue reading

പ്രളയകാലം [Raj]

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  4 ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും Pralayakalam Part 4 bY  Raj | Previous parts     CSnWp fp³sbjpSn] fq¶v emP§apsX SpXÀ¨]m\nSv sSäv Npä§Ä DÅSv £fn¡pN Iq*n¡m\n¡pN Nm`¯v tKm`n¡v tbmNp¶SnWv fp³bm]n Im] NpXn¡mWn^p¶ FWn¡pw AWn`nWpw AWnS]m\v kna¼n¯¶Sv kna¼nk¨v Akapw Njn¡mWn^p¶p. FWn¡v H^p I½Â sfm¯¯n AWpeks¸Xp¶p*m]n^p¶p. AWn Pu^kemk¯n`m]n^p¶p. AWnS NqÄ B]n hwhm^n¨p SpX§n. “”C¶s` hwekn¨sSÃmw hwekn¨p.CWn Wfp¡v ASv f_¡mw “” […]

Continue reading

പ്രളയകാലം 1

പ്രളയകാലം Pralayakalam Part 1 bY  Raj ഒരു കുക്കോൾഡ് ജനിക്കുന്നു Mm³ ^mip 32 k]ÊpÅ B`¸pj Np«WmXpNm^³. M§Ä¡v fj]pw skÅs¸m¡kpw H^p bpSpf]Ã. bs£ sNmÃw Nm^n]m] Fsâ em^y]v¡v skÅs¸m¡ Nm`w A{S]v¡nãfÃ! Fsâ em^y AWnS 26 k]ÊpNm^n 168 ^¶ D]^w 32 B – 30 – 36 sshhv tW^n«p Nm\m³ A{S hpµ^n]sæn`pw Sp\n]jn¨m Wà cnPÀ B\v.C¯k\ fj NW¯v h-vNqapNÄ¡v AkVn {bOymbn¨tSmsX […]

Continue reading