എന്റെ ഭാര്യ ഒരു സംഭവം [Ponnus]

എന്റെ ഭാര്യ ഒരു സംഭവം Ente Bharya Oru Sambhavam | Author : Ponnus   ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണംഈ കഥ സംഭവിച്ചതും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ആയ ഒരു കഥയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്ത് ആണ് താമസിക്കുന്നത് എൻറെ ഭാര്യ ഹസ്നത്തും എൻറെ സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ കളിക്കുവാൻ അവർക്ക് പോലും അറിയാതെ ഞാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത […]

Continue reading