മായാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉഴിച്ചിൽ [പീറ്റര്കുട്ടി]

മായാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉഴിച്ചിൽ mayaprapanjathile uyichill | Author : PeterKutty   ആദ്യമായി എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു പതർച്ച ഉണ്ട്. ക്ഷമിക്കേണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.ജോലി സംബന്ധമായി പല രാജ്യങ്ങളിലും പോവേണ്ടിയും കുറച്ചു നാൾ താമസയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്.തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലികളിൽ ഉള്ള ഒഴിവു സമയങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ ആണ് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻഷൻ ഉള്ള ജോലികൾക്കിടയിൽ വീണു കിട്ടുന്ന ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ സാമ്പത്തികം പോലും നോക്കാതെ ആസ്വദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. അത്തരം സംഭോഗങ്ങൾക്കു ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു നിർവൃതി , അതിന്റെ […]

Continue reading