യവനിക (ലെസ്ബിയൻ ) 1

യവനിക (ലെസ്ബിയൻ ) 1 Yavanika Lesbian kambikatha bY കട്ടകലിപ്പൻ അവൾ എന്തിനു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നട്ടും ഉറക്കം വരാതെ ലിസ്സി, തന്റെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്റെ മുറിയിൽ നടന്നു … അവൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് വരെ തനിക്കു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവർ തന്റേടിയെന്നും സ്വഇഷ്ട്ടത്തിനും നടക്കുന്ന ഒരുവളെന്നു പഴി പറയുമ്പോഴും, ലിസ്സി ഈ ലോകത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു “അതേടാ പുല്ലുകളെ, എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതു […]

Continue reading