റൂം നമ്പർ 101 Part 2 [പാണ്ഡ്യൻ]

റൂം നമ്പർ 101 Part 2 Room Number 101  Part 2 | Author : Pandyan Previous Part   ജയയുടെ       ശരീരത്തിൽ       ശേഷിച്ചിരുന്ന     ഏക     ഉടുപ്പ്,      പാന്റീസ്       മേരിയും     സുഹ്റയും       ചേർന്ന്       വലിച്ചു      താഴ്ത്തുമ്പോൾ       മരവിച്ച        മനസ്സുമായി       വിറങ്ങലിച്ചു  […]

Continue reading