അന്യൻ 3 [No One]

അന്യൻ 2 Anyan Part 2 | Author : No One | Previous Part   അവർ നേരെ പോയത് വീടിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന വിറകുപുരയിലേക്കാണ് അതിലെ രണ്ടു മുറികളിൽ അധികം തുറക്കാത്ത ഒരു മുറിയിലേക്ക് അച്ഛൻറെ പുറകെ അവനും കയറി അയാൾ നേരെ പോയത് ആ മുറിയുടെ മൂലയിൽ പെട്ടെന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ചാക്കുകൾക്കിടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വച്ച ഒരു യന്ദ്രത്തിനടുത്തേക്കാണ്, ബോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു യന്ത്രം “ഇതിൽ നിന്നാണ് 20 വർഷം മുമ്പ് […]

Continue reading

അന്യൻ 2 [No One]

അന്യൻ Anyan Part 2 | Author : No One | Previous Part നിങ്ങൾ കണ്ട പല സിനിമകളുമായി ഈ കഥയ്ക്ക് സാമ്യം തോന്നിയേക്കാം പേടിക്കേണ്ട ഇത് ഒരു പാരഡി അല്ല .അപ്പൊ തുടങ്ങാം, , ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിയെക്കാൾ ആധുനികതയിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം, എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ഓരോ പുഴയും രക്തവർണ്ണം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു . അല്ല, രക്തത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എങ്ങും നിലവിളി […]

Continue reading

അന്യൻ [No One]

അന്യൻ Anyan | Author : No One നിങ്ങൾ കണ്ട പല സിനിമകളുമായി ഈ കഥയ്ക്ക് സാമ്യം തോന്നിയേക്കാം പേടിക്കേണ്ട ഇത് ഒരു പാരഡി അല്ല .അപ്പൊ തുടങ്ങാം, , ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിയെക്കാൾ ആധുനികതയിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹം, എന്നാൽ ഇന്നിവിടെ ഓരോ പുഴയും രക്തവർണ്ണം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു . അല്ല, രക്തത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എങ്ങും നിലവിളി ശബ്ദം മാത്രം കണ്ടാൽ ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നു […]

Continue reading