ലത എന്റെ അമ്മ

ലത എന്റെ അമ്മ Latha Ente amma bY പെർവർട്ട് Cu NT Fsâ A½t]¡p_n¨m\v . Fsâ A½]psX tb^v `S . H^p h-vNqÄ Xo¨_m\v . 43 k]Êv , skap¯ Wn_w , sbs«¶v tWm¡n]m hnWnfm WXn foWt] tbms`]n^n¡pw . SÅn Wn¡p¶ Np*nNapw Nqä³ fp`Napw DÅ A½ Wm«ns` N¼n¡p«·m^psX D_¡w sNXp¯n]n^p¶p . A½ t_mZn NqXn WX¡pt¼mÄ Im]¡X]ns` Npt_ Nnak³fmÀ A½]psX Iµn […]

Continue reading