അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 [നിതംബ രാജൻ]

അൻഷീബയും ഞാനും വാട്സാപ്പിൽ 1 Ansheebayum Njanum Whatsappil Part 1 Author : നിതംബ രാജൻ   കഴിഞ്ഞ കഥക്കു നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിനു നന്ദി. ഇത്ത ചില കാര്യങ്ങൾളാഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പനിയായി ഇരിക്കാണ അതിനാൽ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല, അതൊണ്ട് അതു പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി. കൂഴച്ചക്കയുടെ ഗന്ധമുള്ള സ്തീയുടെകുണ്ടി അഥവാ നിതംബ പാളികൾക്കിടയിൽ മൂക്കും നാക്കും കയറ്റി അതിന്റെ ഗന്ധവും രുചിയും നുകരുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ച […]

Continue reading