ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക് 2 [നിക്കി]

ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക് 2 Best of Fu@k Part 2 | Author : Nikki | Previous Part     രതി ലോലയായി    കാവിൽ   തൊഴാൻ     പോകുന്ന     പാർവതിക്ക്   ഇപ്പോൾ   കൂട്ടിനു   മകൾ      ദുർഗയും      ഉണ്ട് ഡിഗ്രി    പഠിക്കുന്ന    ദുർഗ    ഇപ്പോൾ    തന്നെ    പാർവതിക്ക്    ഭീഷണി     ആണെന്ന്      കുശുമ്പോടെ    […]

Continue reading

ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക് [നിക്കി]

ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫക്ക് Best of Fu@k | Author : Nikki   ജോയിന്റ്    RTO രഘുത്തമൻ    പിള്ളയുടെ    ഭാര്യ     പാർവതി   ഒരു   അടാർ    ചരക്ക്    ആണ് മടിച്ചു   മടിച്ചു   39ൽ  എത്തി    നിൽക്കുമ്പോഴും    ഏറിയാൽ      തോന്നുക    35   മാത്രം… ലക്കും    ലഗാനും    ഇല്ലാതെ     പിള്ളേച്ചന്  കൈ കാര്യം   ചെയ്യാൻ   വിട്ട്   നൽകിയാലും     പാർവതിക്ക്  […]

Continue reading